Privacyverklaring

Privacyverklaring

À la carte Arbeidsrecht advocatuur wordt gedreven door mr. S.T.W. Verhaagh, al jarenlang gespecialiseerd in het (individuele) arbeidsrecht. Ik hecht grote waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden en met welk doel. Hiermee geef ik uitvoering aan mijn informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie À la carte Arbeidsrecht gegevens verwerkt

Het wettelijk kader

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nageleefd. À la carte Arbeidsrecht advocatuur verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de gerechtvaardigde belangen en indien en voor zover dat noodzakelijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. De combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens en pasfoto zijn dus allemaal persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
À la carte Arbeidsrecht advocatuur verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens indien en voor zover die verwerking noodzakelijk is. Ik verwerk persoonsgegevens van mijn cliënten, van medewerkers en van (andere) zakelijke relaties. Deze persoonsgegevens worden verwerkt, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
À la carte Arbeidsrecht advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend met inachtneming van de gronden zoals genoemd in de AVG, te weten: een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming, een gerechtvaardigd belang.

Om welke categorieën van persoonsgegevens gaat het dan?
Gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van een zaak Om u van dienst te kunnen zijn verzamel ik onder meer uw voorletters, uw (achter)naam, adres, postcode, woon- of vestigingsplaats, telefoonnummer, e‑mailadres, functietitel, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, het nummer van uw identiteitsbewijs en uw geboortedatum.

Gegevens in verband met bezoek aan onze website(s) / Google c.s.
À la carte Arbeidsrecht advocatuur verwerk slechts die persoonsgegevens die door bezoekers van mijn website(s) zelf ter beschikking worden gesteld, bijvoorbeeld nadat een bezoeker het webformulier heeft ingevuld of dit heeft geaccepteerd. De website van À la carte Arbeidsrecht advocatuur maakt slechts gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om de website(s) te kunnen gebruiken. In de praktijk betekent dat, dat er in principe slechts één cookie geplaatst wordt, dat na gebruik meteen weer verwijderd wordt. U hoeft daarom niet eerst een privacymenu te doorlopen als u gebruik wilt maken van mijn website.

À la carte Arbeidsrecht advocatuur maakt geen gebruik van cookies van Google Analytics of een vergelijkbare dienst. Er wordt dus ook geen informatie met Google en aan Google gelieerde ondernemingen gedeeld. U geeft bij het gebruik van mijn website dus ook geen automatische toestemming voor het verwerken van de informatie door Google c.s. Buttons en/of links zult u op mijn website(s) niet terugvinden, zodat ook niet via die wijze informatie met bekende en onbekende derden wordt gedeeld.

Gegevens die worden verzameld voor marketing- en communicatiedoeleinden
À la carte Arbeidsrecht advocatuur verzamelt persoonsgegevens zoals (achter)naam, adres, postcode, woon- of vestigingsplaats, telefoonnummer en e‑mailadres voor marketingdoeleinden en voor de verzending van nieuwsbrieven en voor bijeenkomsten, workshops enzovoorts. Indien u zich voor een bijeenkomst of workshop wilt aanmelden, vragen wij u om de hiervoor genoemde gegevens aan ons door te geven.

Gegevens voor een sollicitatieprocedure
In het kader van sollicitatieprocedures verwerk ik gegevens die door de sollicitant worden aangeboden, waaronder contactgegevens, een CV, cijferlijst, bul/diploma en sollicitatiebrief. Deze informatie wordt uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert, tenzij de sollicitant bij À la carte Arbeidsrecht advocatuur in dienst treedt of als de sollicitant expliciet toestemming geeft om de informatie in portefeuille te houden.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
À la carte Arbeidsrecht advocatuur heeft persoonsgegevens nodig om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en om afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. Ik gebruik deze gegevens in elk geval voor:
  • het verlenen van juridische diensten zoals adviseren, het uitvoeren en aangaan van overeenkomsten en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • de vervaardiging, verzending en inning van declaraties (debiteurenbeheer);
  • marketing en communicatiedoeleinden, zoals de toezending van nieuwsbrieven, het uitnodigen voor bijeenkomsten en het doen van onderzoek naar de kwaliteit van mijn dienstverlening;
  • het afhandelen van geschillen en klachten;
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • het verwerken van sollicitaties.

Hoe gebruiken en beveiligen wij persoonsgegevens?
À la carte Arbeidsrecht advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als ik gebruik maak van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal À la carte Arbeidsrecht advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Geheimhouding en toegang tot gegevens
Alleen medewerkers en waarnemers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig en met inachtneming van de geldende privacy regels. Zij gaan hier zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Microsoft / Apple en Open Source
À la carte Arbeidsrecht advocatuur maakt geen gebruik van Microsoft of Apple en gebruikt haar zakelijke systeem niet voor Facebook, Whatsapp, Tiktok, Twitter, LinkedIn en vergelijkbare applicaties, zodat de risico's op besmettingen van het systeem en ongewenste verspreiding van vertrouwelijke en andere informatie aan derden tot een minimum beperkt blijven. Onze systemen werken op basis van Open Source en zijn alle encrypted. Dat betekent onder meer dat virussen niet zomaar met een (verkeerde) klik kunnen worden gedownload, maar dat er altijd eerst een wachtwoord gevraagd zal worden. Virussen en dergelijke komen door de wijze waarop Open Source software wordt beheerd (door een grote gemeenschap) nauwelijks voor en zijn door de extra stap die gezet moet worden voor een download zelden of nooit een probleem. Door hier in te investeren, waarborgt À la carte Arbeidsrecht advocatuur zoveel mogelijk uw privacy.

Bewaartermijnen
À la carte Arbeidsrecht advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van degegevensverwerking, dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens delen met derden
À la carte Arbeidsrecht advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan de waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van À la carte Arbeidsrecht advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met een wederpartij of belanghebbende.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van À la carte Arbeidsrecht advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde derden ten behoeve van een second opinion of deskundigenonderzoek.

Waarneming
À la carte Arbeidsrecht advocatuur heeft een overeenkomst met Evius arbeidsrecht advocatuur voor de waarneming van de praktijk, mochten zich omstandigheden voordoen waardoor À la carte Arbeidsrecht advocatuur uw zaak (tijdelijk) niet kan behandelen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
À la carte Arbeidsrecht advocatuur heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de AVG onder meer de volgende rechten:
Recht op informatie
Voor dat doel is deze privacyverklaring opgesteld.

Verzoek om inzage
Verzoeken tot inzage kunnen schriftelijk per post of per e-mail
(welkom@alacartearbeidsrecht.nl) worden ingediend bij À la carte Arbeidsrecht advocatuur. Als een verzoek tot inzage wordt gedaan, krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. De navolgende gegevens worden echter niet overlegd:
  • persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
  • persoonsgegevens van derden;
  • persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen in (art. 23 van) de AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen, moet u zich eerst hebben geïdentificeerd. U kunt dit doen door langs te komen en uw originele ID-kaart of paspoort te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord. Deze termijn kan onder omstandigheden worden verlengd.

Het recht van correctie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek per post of per e-mail (welkom@alacartearbeidsrecht.nl) doen.

Het recht op beperking van verwerking
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, bijvoorbeeld nadat u een verzoek om rectificatie hebt gedaan of nadat u bezwaar hebt gemaakt, kunt u daar schriftelijk per post of per e-mail (welkom@alacartearbeidsrecht.nl) om verzoeken.

Het recht van verwijdering
Als ik uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor ik de gegevens hebben gekregen, hebt u het recht mij te vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.

Recht van verzet
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient schriftelijk per post of per e-mail (welkom@alacartearbeidsrecht.nl) en gemotiveerd te worden ingediend bij À la carte Arbeidsrecht advocatuur. Ik beslis binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Deze termijn kan onder omstandigheden worden verlengd. Indien het verzet gerechtvaardigd is, wordt de verwerking direct beëindigd. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door À la carte Arbeidsrecht advocatuur wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit
Op uw verzoek moet À la carte Arbeidsrecht advocatuur alle persoonsgegevens die ik van u heb, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van een overeenkomst.

Het recht om uw toestemming in te trekken
Gegevens die met uw toestemming worden verwerkt, worden niet langer verwerkt nadat u uw toestemming schriftelijk per post of per e-mail (welkom@alacartearbeidsrecht.nl) hebt ingetrokken.

Het recht van bezwaar:
Als ik gegevens verwerk op grond van een gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van directe marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt À la carte Arbeidsrecht advocatuur u graag verder als u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als privacytoezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
À la carte Arbeidsrecht advocatuur kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie van mijn privacyverklaring staat op mijn website(s). Ik adviseer u daarom om de website regelmatig te raadplegen.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
À la carte Arbeidsrecht advocaat
Palsstraat 32
Millingen aan de Rijn
+31 (0)6 304 86 877
welkom@alacartearbeidsrecht.nl

Deze privacyverklaring is op 20 september 2023 vastgesteld.

Advies over uw specifieke situatie?

Gelukkig kunnen de meeste zaken buiten de rechter om worden opgelost. Maar waar heeft u eigenlijk recht op? En wat is uw positie ten opzichte van uw werkgever of werknemer? Welke mogelijkheden heeft u en wat wordt er van u verlangd? Graag denk ik met u mee en wijs ik u op de mogelijkheden én op de onmogelijkheden. Zo kunt u goed geïnformeerd de juiste keuze maken.
À la carte - gespecialiseerd, persoonlijk, betrokken