Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

À la carte Arbeidsrecht advocatuur

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en verder.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verlenen van rechtsbijstand, juridisch advies en/of overige rechtshulp.
Opdrachtnemer: mr. S.T.W. Verhaagh, mede handelend onder de naam À la carte Arbeidsrecht advocatuur, eenmanszaak (KvK 90347579), btw-id nummer: NL004851946B19

2. Toepasselijkheid
 1. À la carte Arbeidsrecht advocatuur heeft ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan À la carte Arbeidsrecht advocatuur, vervolgopdrachten, gewijzigde en aanvullende opdrachten daaronder begrepen.
 3. Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de advocaten, medewerkers en adviseurs van À la carte Arbeidsrecht advocatuur, alsmede ten behoeve van overige (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door À la carte Arbeidsrecht advocatuur. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdracht
 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan À la carte Arbeidsrecht advocatuur. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is À la carte Arbeidsrecht advocatuur gerechtigd om met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten een opdracht te beëindigen
 2. À la carte Arbeidsrecht advocatuur verricht haar werkzaamheden uitsluitend ten behoeve van haar opdrachtgever(s). Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden.
 3. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is bevoegd om in verband met de uitvoering van een opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. Zij overlegt dit voor zover redelijkerwijs mogelijk op voorhand met opdrachtgever. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is echter zonder meer gerechtigd om zonder overleg een deurwaarder of koerier in te schakelen. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

4. Aansprakelijkheid
 1. À la carte Arbeidsrecht advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Markel (BA ADV MISE 2020), die voldoet aan de regels die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Op eerste verzoek wordt aan een belanghebbende kosteloos een kopie van de polis en van de polisvoorwaarden verstrekt. De aansprakelijkheid van À la carte Arbeidsrecht advocatuur is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico van À la carte Arbeidsrecht advocatuur van € 2.000,00 en is gemaximeerd op een bedrag van € 500.000,00 per aanspraak en op € 1.000.000,00 per verzekeringsjaar.
 2. Indien en voor zover de in lid 1 bedoelde verzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door À la carte Arbeidsrecht advocatuur in de betreffende zaak in de drie maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling door opdrachtnemer in rekening gebrachte en door opdrachtgever betaalde honorarium met een maximum van € 5.000,00.
 3. Elke aanspraak jegens advocaten, medewerkers en adviseurs van À la carte Arbeidsrecht advocatuur of hun praktijkvennootschappen, is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van deze (rechts)personen. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 4. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

5. Honorarium en verschotten
 1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken, is het honorarium van À la carte Arbeidsrecht advocatuur gelijk aan de bestede tijd te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief. Vaste prijsafspraken gelden enkel voor zover de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden in verhouding staan tot het afgesproken tarief. Onvoorziene en/of extra werkzaamheden worden op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het geldende uurtarief in rekening gebracht, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen. Kosten die niet in het honorarium zijn inbegrepen, zoals (maar niet uitsluitend) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van ingeschakelde derden komen ook voor rekening van opdrachtgever. Over het honorarium is omzetbelasting verschuldigd.
 2. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is bevoegd om de geldende (uur)tarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen. De nieuwe (uur)tarieven worden vanaf dat tijdstip ook in lopende zaken in rekening gebracht.
 3. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is bevoegd om zowel voorafgaand aan als gedurende een opdracht de betaling van een voorschot te verlangen alvorens de werkzaamheden worden aangevangen dan wel voortgezet. Een ontvangen voorschot wordt in beginsel verrekend met de eerstvolgende declaratie voor de werkzaamheden waartoe het voorschot is voldaan. Opdrachtgever kan een voorschot niet zonder instemming van À la carte Arbeidsrecht advocatuur verrekenen met een andere declaratie.

6. Facturering en betaling declaraties
 1. De declaraties dienen zonder korting en/of verrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum middels bijschrijving op de bankrekening van À la carte Arbeidsrecht advocatuur. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is een vertragingsrente in de vorm van de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten die À la carte Arbeidsrecht advocatuur moet maken in verband met de niet-tijdige betaling van de declaraties komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,-.
 2. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is bevoegd om de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen indien de declaraties niet tijdig worden betaald. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7. Waarnemings- / vervangingsregeling
 1. In geval van (langdurige) afwezigheid van mr. Sjors Verhaagh heeft À la carte Arbeidsrecht advocatuur een waarnemings / vervangingsregeling met: Mevrouw mr. Eva van Otterloo, Evius Arbeidsrecht Advocatuur, gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 2 te 6521 AW Nijmegen, tel: 088-1970200, e-mail: info@evius.nl.

8. Overig
 1. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden voortvloeiend uit nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten met ingang van het moment waarop de wijziging(en) ingaat (ingaan). Opdrachtnemer stelt opdrachtgever in laatstbedoeld geval van de wijziging(en) in kennis.
 2. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en À la carte Arbeidsrecht advocatuur is Nederlands recht van toepassing.
 3. À la carte Arbeidsrecht advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling dat op verzoek en kosteloos aan de opdrachtgever verstrekt wordt.
 4. Geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met een met À la carte Arbeidsrecht advocatuur gesloten overeenkomst van opdracht worden beslecht door de Kantonrechter te Nijmegen.
 5. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden die voortvloeien uit en/of verband houden met een met À la carte Arbeidsrecht advocatuur gesloten overeenkomst van opdracht, vervallen in ieder geval één jaar na het tijdstip waarop opdrachtgever bekend werd of kon zijn met dat vorderingsrecht dan wel die bevoegdheid.
 6. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van opdrachtgever vast te stellen en na te gaan of sprake is van ongebruikelijke transacties. À la carte Arbeidsrecht advocatuur is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de relevante autoriteiten, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. Opdrachtgever is gehouden alle ten behoeve van de identificatie benodigde gegevens aan À la carte Arbeidsrecht advocatuur te verstrekken.

Millingen aan de Rijn,
september 2023

Advies over uw specifieke situatie?

Gelukkig kunnen de meeste zaken buiten de rechter om worden opgelost. Maar waar heeft u eigenlijk recht op? En wat is uw positie ten opzichte van uw werkgever of werknemer? Welke mogelijkheden heeft u en wat wordt er van u verlangd? Graag denk ik met u mee en wijs ik u op de mogelijkheden én op de onmogelijkheden. Zo kunt u goed geïnformeerd de juiste keuze maken.
À la carte - gespecialiseerd, persoonlijk, betrokken